Menu

Soal jawaban UAS PPKN kelas XI semester 1

0 Comment

Assalammu’alaikum, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses ya. Pada pembahasan kali ini admin akan memberikan contoh soal mengenai PPKN kelas XI. Baiklah langsung disimak ya.

1. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur budaya perilaku yang nyata adalah ….
a. nilai-nilai
b. kepercayaan
c. norma
d. agama
e. perilaku manusia
Jawaban: d

2. Budaya politik di mana tingkat partisipasi politiknya rendah, merupakan jenis budaya politik ….
a. partisipan
b. kaula
c. pasif
d. kolonial
e. parokial
Jawaban: e

3. Apabila ada sekelompok buruh mengadakan unjuk rasa menolak adanya revisi UU Ketenagakerjaan, berarti politik masyarakat adalah ….
a. mendukung kebijakan pemerintah
b. tidak setuju kebijakan pemerintah
c. senang kebijakan pemerintah
d. setuju tindakan pemerintah
e. memihak pemerintah
Jawaban: b

4. Sikap politik di mana warga negara aktif dan reaktif serta suka menganggapi suatu keadaan adalah ….
a. radikal
b. reaksioner
c. moderat
d. konservatif
e. liberal
Jawaban: b

5. Berikut faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM, kecuali …
a. terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
b. kurang tegasnya aparat penegak hukum
c. terjadinya penyalahgunaan teknologi
d. kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
e. tegasnya aparat penegak hukum
Jawaban: e. tegasnya aparat penegak hukum

Pembahasan:
Berikut faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM.
1. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
2. Kurang tegasnya aparat penegak hukum.
3. Terjadinya penyalahgunaan teknologi.
4. Terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

6. Berikut yang bukan merupakan faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah ….
a. mementingkan kepentingan diri sendiri
b. sikap egois yang tinggi
c. kurangnya sikap toleran
d. rendahnya kesadaran HAM
e. hukum tegasnya aparat penegak hukum
Jawaban: e. hukum tegasnya aparat penegak hukum

Pembahasan:
Berikut faktor internal penyebab pelanggaran HAM.
1. Sikap egois yang tinggi
2. Rendahnya kesadaran HAM
3. Kurangnya sikap toleran.

7. Salah satu alasan pentingnya perjanjian internasional dalam melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk….
a.lebih menjamin adanya kepastian hukum
b.meningkatkan kerja sama dalam bidang politik
c.menumbuhkan kesungguhan dari masing-masing negara
d.mewujudkan tatanan dunia yang legal
e.menghormati kedaulatan masing-masing negara

8. Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan keadilan di lingkungan sekolah….
a.siswa boleh meninggalkan lingkungan sekolah kapan saja
b.semua siswa diajak musyawarah untuk membahas program kegiatan sekolah
c.partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
d.memberikan bantuan bagi siswa yang bermasalah
e.menerapkan keadilan kepada semua siswa tanpa diskriminasi

9. Ketika kita melihat suatu perbuatan yang mencerminkan ketidakadilan, kewajiban kita adalah….
a.menghakimi bersama-sama dengan masyarakat
b.lebih baik diam saja
c.berusaha mencegah atau melarangnya
d.memberi hukuman sebelum diketahui orang lain
e.bersikap masa bodoh dan tidak mau mencampuri urusan orang lain

10. Negara mempunyai wewenang tetapkan tujuan bersama masyarakat serta tetapkan organisasi dan anutan iktikad yang boleh hidup berkembang atau dihentikan tumbuh. Sifat hakikat negara yang demikian ini ialah ….
a. monopoli
b. memaksa
c. meliputi semua
d. berkuasa
e. berdaulat
Jawaban: b

11. Dalam setiap diri insan selalu menempel dua status sehingga sering disebut sebagai makhluk monodualis. Kedua status itu ialah ….
a. zoon politicon dan individu
b. makhluk individu dan sosial
c. insan politik dan individu
d. eksklusif dan culture
e. culture dan sosialisme
Jawaban: b

12. Manusia dilahirkan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri sehingga berbeda dengan yang lain. Keadaan ini mengatakan bahwa insan ialah ….
a. makhluk sosial
b. makhluk individu
c. zoon politicon
d. monodualis
e. homo homini socius
Jawaban: b

13. Bangsa terbentuk alasannya adanya harapan untuk hidup bersama dengan perasaan kesetiakawanan yang agung. Pernyataan ini dikemukakan oleh ….
a. Otto Bauer
b. F. Ratzel
c. Hans Kohn
d. Jacobsen Lipman
e. Emest Renan
Jawaban: e

14. Berikut ini yang membedakan insan dengan makhluk lain ialah ….
a. insan sanggup mengikuti keadaan dengan makhluk lain
b. insan mempunyai jiwa besar
c. insan mempunyai akal, pikiran, dan perasaan
d. insan hanya mengandalkan insting
e. naluri insan untuk sanggup hidup bersama-sama
Jawaban: c

15. Berikut ini yang dimaksud dengan Charter adalah bentuk perjanjian internasional….
a. digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut bidang politik dan keamanan
b. digunakan oleh berbagai negara untuk melakukan perjanjian dengan beberapa negara
c. sifatnya menambah dan mengubah ketentuan-ketentuan pada perjanjian
d. mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya
e. mengatur anggaran dasar suatu organisasi internasional
Jawaban: d

16. Perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat pada waktu….
a. perundingan
b. ditandatangani
c. disetujui parlemen
d. diratifikasi
e. diundangkan
Jawaban: d

17. Selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan, pertanyaan dengan pemerintah negara penerima, yaitu….
a. negoisisasitan
b. proteksi
c. persahabatan
d. observasi
e. representasi
Jawaban: e

18. Hubungan internasional atau hubungan antarbangsa dapat berupa hubungan antara….
a. orang perorang
b. kelompok orang
c. orang perorang, kelompok, dan antaranegara
d. negara
e. orang perorangan atau antarkelompok
Jawaban: c

19. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan dampak budaya absurd dan kemajuan iptek yaitu sebagai…..
a. pandangan hidup
b. penyaring/filter
c. anutan hidup
d. penangkal budaya
e. landasan berpijak
Jawaban: b

20. Pancasila merupakan ideologi terbuka, maksudnya adalah….
a. membuka diri mendapatkan semua kemajuan yang ada
b. mendapatkan kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian
c. sanggup mendapatkan kemajuan bila menguntungkan
d. perpaduan dari banyak sekali ideologi bangsa lain
e. terbuka untuk dibicarakan bersama dengan bangsa lain
Jawaban: b