Menu

Soal jawaban Hak warga negara

0 Comment

Assalaamu’alaikum wr, wb. Hai kawan-kawan, selamat berjumpa lagi. Pada kali ini admin akan memberikan soal mengenai hak warga negara. Ada 12 soal dalam bentuk pilihan ganda dan 4 soal essay, dan sudah lengkap dengan pembahasannya.

1. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik merupakan hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Social budaya
d. Pertahanan keamanan
e. Hukum dan pemerintahan

2. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah …
a. Membayar pajak
b. Mendapat perlindungan hukum
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan
d. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing

3. Kewajiban warga Negara Indonesia yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah . . .
a. Membayar pajak untuk Negara
b. Memajukan kebudayaan nasional
c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
d. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara
e. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa

4. Pasal pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan, kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal . . .
a. 27 ayat (1)
b. 27 ayat (2)
c. 29 ayat (1)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (1)

5. Hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tertuang dalam UUD 1945 pasa..
a. 27 ayat (3)
b. 28B ayat (2)
c. 28H ayat (4)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (2)

6. Kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal …
a. 27 ayat 1
b. 27 ayat 3
c. 23 A
d. 30 ayat 1
e. 30 ayat 2

7. Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak…
a. politik
b. sosial
c. budaya
d. hukum
e. ekonomi

8. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah …
a. menaati hukum yang berlaku
b. tidak membayar pajak
c. tidak memeluk agama
d. tidak mempunyai tempat tinggal tetap
e. penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat

9. Kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang disebut …
a. hak asasi
b. hak asasi manusia
c. hak
d. kewajiban
e. hak warga negara

10 Berikut merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara, kecuali …
a. hak politik
b. hak ekonomi
c. hak hukum
d. hak pendidikan
e. hak memiliki kekayaan

11. Berikut ini adalah kewajiban negara terhadap warga negaranya, kecuali diwajibkan negara untuk….
a. menjamin sistem hukum yang adil
b. menjamin hak asasi warga negara
c. memberi kebebasan beribadah
d. mengembangkan pendidikan untuk rakyat
e. memberikan jaminan sosial

12. Perbedaan pokok antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia terletak pada…
a. pekerjaan tetapnya
b. lamanya berdomisili
c. tempat kelahirannya
d. strata sosialnya
e. hak dan kewajibannya

Soal Essay
1. Sebutkan contoh hak warga negara :

 • Berhak mendapat perlindungan hukum (pasal 27 ayat (1))
 • Berhak mendapakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat 2).
 • Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. (pasal 28D ayat (1))
 • Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. (pasal 29 ayat (2))
 • Berhak memperleh pendidikan dan pengajaran.
 • Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dantulisan sesuai undang-undang yang berlaku. (pasal 28)

2. Sebutkan contoh kewajiban warga negara :

 • Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh. (asal 30 ayat (1) UUD 1945)
 • Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (UUD 1945)
 • Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
 • Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. (pasal 28J ayat 1)
 • Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 28J ayat 2)
 • Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. (pasal 28)

3. Bagaimana sikap seseorang yang di sebut sebagai warga negara yang baik.?

Jawaban: warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dia harus memiliki prilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan.

4. Jelaskan tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya.?

Jawaban: Dalam pasal 1 peraturan penutup UU No.62 Tahun 1958. Disebutkan bahwa kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Jadi, negara wajib melindungi warga negaranya di manapun mereka berada.